Styrd borrning ger schaktfritt ledningsbyggande

Effektivare ledningsbyggande med schaktfritt

Vad är schaktfritt och varför är det ett miljövänligt och effektivt sätt att lägga ledningar för el, fiber och vatten? Tekniken har funnits i cirka trettio år, men har på senare tid utvecklats och vunnit mark. Framförallt har det växande behovet av fiber och fiberdragning i Sverige gjort att lösningar för att lägga kabel effektivt och med minimal påverkan på markmiljö blivit allt mer attraktiva. Lägg sedan till behovet av tidsbesparing och kostnadseffektivitet; allt detta får du med styrd borrning. Tillsammans med oss på NDS får du en rutinerad partner som har arbetat med styrd borrning sedan tekniken var nyetablerad. Hos oss får du kunskap om och tillgång till den senaste tekniken, vi följer utvecklingen sedan länge och kan hjälpa till med uppdrag inom alla olika typer av styrd borrning.  

Principerna bakom styrd borrning och schaktfritt ledningsarbete

Schaktfritt ledningsarbete vinner allt mer mark, framförallt för att det är en metod som inte påverkar marken och jorden lika mycket som vid traditionell schaktning. Styrd borrning kräver mindre återställande och innebär att det går att lägga rör eller ledningar under vägar, sjöar eller fornminnen. Styrd borrning utvecklades på 80-talet, och nämndes då som ”bananborrning” eftersom det var möjligt att borra krokigt, vinkla förbi hinder och gå under vägar, järnvägar och vattendrag.
 
När ett uppdrag startar upp så gör NDS alltid en analys av marken för att se vilken typ av jord och terräng som den styrda borrningen ska ske i. Jordarten och de geologiska förutsättningarna avgör vilken typ av schaktfrimetod som är möjlig. NDS arbetar efter SGU:s kartor och geologisk information över Sverige. SGU står för Sveriges Geologiska Undersökning och är en myndighet som hjälper företag och organisationer med geologiska fakta.

​​​​​​​Efter att metoden är vald börjar all styrd borrning med att en borrigg sätts upp på markytan där startplatsen blir. En mindre grop grävs vid riggen, vilket blir den så kallade startgropen. Styrd borrning bygger sedan på att från startgropen horisontellt trycka framåt en borrkrona eller styrsked med hjälp av borrstänger som matar på bakifrån kronan. När borren är framme vid den så kallade draggropen kopplas en rymmare på samt röret som ska dras i marken. Rymmaren roterar och har till uppgift att vidga borrhålet. Vanligast är läggning av PE-rör men det finns möjlighet att använda stålrör eller andra material.

Sju viktiga fördelar vid val av schaktfritt

Med schaktfritt ledningsbyggande kan du lägga ledningar utan att behöva gräva upp redan befintliga anläggningsarbeten. Du kan enkelt lägga kabel under en järnväg eller en motorväg och ha en markyta som är helt intakt. Det innebär att det blir lite påverkan på miljön du arbetar i och jordlagren påverkas i en mycket mindre grad än när du väljer traditionellt grävnings- och schaktningsarbete. Samtidigt som du får en effektivare process använder du mindre bränsle, vilket innebär mindre utsläppsmängd av koldioxid.

Det finns alltså en rad fördelar med styrd borrning:
 • Få olägenheter för boende och verksamheter i området.
 • Flera typer av ledningar kan läggas samtidigt.
 • Inga onödiga trafikavstängningar eller kostnader för återställning.
 • Det uppstår inget behov av spontning eller kostnader för ledningsbädd.
 • Resultatet håller kvalitet, eftersom rören ligger kvar i den position de har tryckts i.
 • Inga sättningar och efterlagningar av asfalt.

Sju metoder av schaktfritt – vilken typ av horisontell borrning behöver du?

Det finns idag en rad olika metoder för schaktfritt ledningsbyggande. Ibland kan metoderna kombineras för allra bästa resultat. Hos oss kan du få hjälp med:

Jordraket och grundomat

Jordraket är den enklaste formen av schaktfritt ledningsbyggande. Med hjälp av tryckluft får du en hög kraft som slår igenom marken, vilket passar perfekt när du behöver lägga ledningar en kort sträcka. Jordraket kallas också grundomat och fungerar inte i lös lera, men blockfria material över grundvattennivå är jordraketens rätta element.

Läs mer om jordraket och grundomat här

Styrd borrning

Styrd borrning är en metod som bygger på att man arbetar från markytan. Borrkronan, som i det här fallet är en styrsked trycks framåt med hjälp av borrstänger som matar på bakifrån. Styrning sker med hjälp av elektronik, jetspolning och styrsked. Vid samtliga styrda metoder borras ett pilothål som sedan ryms upp med hjälp av en rymmare.
Läs mer om styrd borrning här

SBR-/AT-borrning

SBR-borrning eller AT-borrning är borrning i hårdare bergarter och morän. Borrningen styrs av en operatör som från markplan följer och justerar borrkronans riktning. Metoden passar bäst i jordmiljöer med silt, block och berg.
Läs mer om SBR-AT-borrning här

Hammarborrning

Hammarborrning för borrning i sten, block, betong och berg. Metoden innebär att en tryckluftshammare slår en roterande borrkrona som är försedd med hårdmetallränder, genom berget och marken. Metoden passar bäst för lagrade material. Vid homogent berg finns det möjlighet att borra utan skyddsrör. Dock är metoden inte styrbar utan riktas i startgropen. 
​​​​​​​
Läs mer om hammarborrning här

AT-hammare

Styrd AT-hammare är en vidareutveckling av styrd borrning och AT-borrning. Principen bygger på att en vattensmord luft-hammare som med tryckluft hamras genom svårforcerade material. Det är en metod som är anpassad för homogent berg. Den vattensmorda luft-hammaren kan arbeta med en effektiv framdrift även under svängning och vid styrning, vilket gör att den totala produktiviteten ökar.
​​​​​​​
Läs mer om AT-hammare här

Augerborrning

Vid Augerborrning matar en borrmaskin via borrkronan in jordmaterialet i stålröret bakom. Augerborrning bygger på att borttransporten av jordmaterialet görs av en roterande Augerskruv, vilket ger en snabb, effektiv och många gånger kostnadseffektiv borrning. Det är en metod som, precis som vid alla schaktfria ledningsarbeten, använder installation av foderrör för att stabilisera hålet och detta kan användas som skyddsrör när borrningen är klar. Metoden är främst avsedd för jordar med lera och sand, och används ofta när skyddsrör behöver läggas under järnvägar och vägar. Det är inte heller en styrbar teknik, utan riktbar i startgropen.
​​​​​​​
Läs mer om augerborrning här

Rörspräckning

Rörspräckning är en effektiv metod för att lägga nya ledningar och det går att öka eller minska dimensionen på den nya ledningen. Genom att använda en spräckkona delas det gamla röret upp och ett nytt läggs på samma plats. Spräckkonan är ett draghuvud som drivs framåt med hydraulik. Eftersom draghuvudet har en större dimension än den befintliga ledningen sönderdelas det gamla röret. Det nya röret som installeras är oftast PE-rör och kan läggas i olika dimensioner. Det är en snabb och enkel metod som inte gör påverkan på miljön annat än att det gamla röret stannar kvar i jorden.
​​​​​​​
Läs mer om rörsprängning här

Noggrannhet ger effektivitet – välj schaktfritt som lägger dina ledningar rätt

Att använda styrd borrning är att välja en schaktfri metod som bygger på teknik, jetspolning och styrsked. Den ger dig precision och med det också effektivitet. För ett riktigt bra resultat krävs en uppstartsfas med analys och planering av borrning, men när borrningen är igång går processen och ledningsarbetet effektivt. Ett gott råd är att välja en partner med bred erfarenhet inom de schaktfritt ledningsbyggande. Då har du alltid kunskap tillgänglig oavsett vad underlaget du behöver borra i kräver. Hos NDS finns kapacitet i maskiner och teknologi för att lösa de flesta uppdrag, och personal som är specialiserade på styrd borrning.

Schaktfritt kräver analys, metodik och kunskap

För att lyckas med en styrd borrning och välja schaktfritt när det handlar om ledningsarbete krävs en analys av mark och jordlager. Du behöver veta om det finns block eller berggrund i vägen, om det är lera eller sand och var grundvattennivån ligger. Välj alltid en leverantör som arbetar med noggranna förberedelser och där rådgivning är en naturlig del i uppdraget. När jordanalysen är klar väljer vi tillsammans med dig bästa sättet att lägga ledningar på. Ibland kan en kombination av olika metoder krävas. Hos NDS får du en leverantör som hjälper dig med schaktfri borrning oavsett vilken metod du behöver.

Vill du veta mer om schaktfritt? NDS hjälper dig hitta rätt metod för styrd borrning.

 • e00beb4dce54b8d84d5d17f7033c5b38
 • 55699f19905528b05b110d00777936ad
 • 34029635fbd8165100ae6072a2114e08
 • 82fae53cd55271b51e65e5356e8a6380
 • ac63d2a0f7caa8e0c752ca132670b6cd